Bij het boeken van een fotoshoot bij Tessa Baas Fotografie ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven en prijslijsten van fotograaf.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tessa Baas Fotografie en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
1.3 Opdracht: de dienst en/of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden,
1.4 Fotograaf: Tessa Baas Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.5 Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
1.6 Annuleren:beëindigingofontbindingvandeovereenkomst.
1.7 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
1.8 Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
1.9 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de auteurswet.

ARTIKEL 2. TOEPASSING
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van fotograaf en op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever.
2.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen wanneer fotograaf en opdrachtgever dit gezamenlijk overeenkomen.
2.3 Aanvullende afspraken worden telkens schriftelijk vastgelegd per e-mail.
 2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3. AANBOD
3.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
3.2 Genoemde prijzen zijn altijd totaalprijzen, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Genoemde prijzen zijn voor particulieren inclusief btw, prijzen voor opdrachten voor rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
3.4 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid na 30 dagen.
3.5 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door, waaronder doch niet uitsluitend (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van in te kopen materialen. Fotograaf zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer er sprake is van een prijswijziging.

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT
4.1 Het aanbod moet door de opdrachtgever schriftelijk worden aanvaard.
4.2 Als de opdrachtgever het aanbod niet schriftelijk heeft aanvaard, waar wel instemt met de uitvoering van de overeenkomst of de aanvang daarvan, wordt het aanbod ook als aanvaard beschouwd.
4.3 Fotograaf behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.
4.4 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.
  
 ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
5.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien de opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt de fotograaf zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor zij niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf zorgen.

ARTIKEL 6. LEVERING
6.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
6.2 Fotograaf levert een selectie van het aantal gemaakte foto’s, waarvan het aantal vooraf is overeengekomen.
6.3 Fotograaf levert foto’s deels in kleur en deels in zwart/wit, naar inzicht van de fotograaf. Op verzoek van opdrachtgever kan fotograaf foto’s die in zwart/wit geleverd zijn, alsnog in kleur leveren en vice versa.
6.4 Fotograaf levert foto’s na een globale nabewerking, zoals contrast, uitsnede, witbalans en kleur en/of omzetting naar zwart/wit. Fotograaf past geen retouche toe op de foto’s.
6.5 Foto’s worden geleverd in hoge resolutie.
6.6 Fotograaf levert fotobestanden, voor opdrachten die geen bruiloft zijn, binnen 14 dagen na de uitvoerdatum.
6.7 Wanneer de opdracht het fotograferen van een bruiloft betreft, levert fotograaf binnen 7 dagen na de uitvoerdatum een preview van 10 foto’s en binnen zes weken na de uitvoerdatum worden alle fotobestanden geleverd.
6.8 Alle fotobestanden worden in hoge resolutie via een online gallery geleverd. Na levering van de fotobestanden via de online gallery heeft opdrachtgever 3 weken de tijd om de bestanden te downloaden.
6.9 De selectie van beelden wordt gedaan door de fotograaf. Er kan geen beroep worden gedaan op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn.
6.10 Fotograaf levert geen RAW-bestanden.

ARTIKEL 7. HET ALBUM
7.1 Fotograaf stuurt aan de opdrachtgever een link naar een online gallery met foto’s. Opdrachtgever mag binnen vier weken na ontvangst van deze link, via de gallery, 50 favoriete foto’s voor een fotoboek of foto-album, indien overeengekomen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen deze termijn aanwijst welke foto’s in het album afgedrukt mogen worden zal fotograaf zelfstandig de selectie maken.
7.2 Fotograaf ontwerpt het fotoboek of foto-album binnen 12 weken nadat de selectie door opdrachtgever is doorgegeven. De fotograaf en de opdrachtgever komen gezamenlijk een datum overeen om het ontwerp te bespreken. Tijdens de bespreking worden wijzigingen direct door fotograaf doorgevoerd. Na de bespreking zijn wijzigingen enkel nog mogelijk tegen extra vergoeding.
7.3 Het fotoboek of foto-album wordt binnen twee weken na de bespreking besteld en heeft een levertijd van maximaal 12 weken. Het fotoboek of foto-album wordt geleverd per gewone pakketpost, tenzij anders overeengekomen.
7.4 Het fotoboek of foto-album kan niet worden geretourneerd gezien het maatwerk is.

ARTIKEL 8. VERGOEDING
8.1 Indien de fotograaf en de opdrachtgever geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
8.2 Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
8.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
  
 ARTIKEL 9. BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 De fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
9.2 Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
9.3 Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
9.4 Fotograaf stuurt een aanbetalingsfactuur van 250 euro ter reservering van de trouwdatum. Indien een dergelijke factuur niet tijdig door de opdrachtgever is betaald, heeft de fotograaf het recht de overeenkomst te ontbinden. Het uitblijven van deze betaling is daarmee een ontbindende voorwaarde.

ARTIKEL 10. ANNULERING EN OPSCHORTING
10.1 Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
10.2 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
10.3 In het geval van ontbinding van de overeenkomst, is opdrachtgever nimmer schadevergoeding verschuldigd.
10.4 Opdrachtgever mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten, wanneer een nieuwe uitvoerdatum overeengekomen kan worden, die valt binnen drie maanden na de oorspronkelijk overeengekomen uitvoerdatum.
10.5 Bij Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, rekent de fotograaf 50% van de overeengekomen vergoeding, ter vergoeding van redelijk loon en gemaakte kosten. In het geval van een bruiloft zal fotograaf slechts 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen, wanneer de uitvoerdatum meer dan 30 dagen na de datum van Annulering ligt.
  
 ARTIKEL 11. AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT
11.1 Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
11.2 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij de fotograaf.
11.3 Fotograaf behoudt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden waaronder de eigen website, social media updates en op eigen social media kanalen, promotioneel drukwerk, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft vermeld hier niet mee in te stemmen.
11.4 Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, zoals af laten drukken, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring en op eigen social media kanalen, mits met naamsvermelding in de directe nabijheid van de foto of een tag of link naar het social media kanaal van de fotograaf wanneer het op social media wordt gepubliceerd. In het geval van publicatie op een website van de opdrachtgever, moet dit naast naamsvermelding vergezeld worden van een link naar de website van de fotograaf.
11.5 Foto’s mogen enkel bijgesneden worden wanneer dat noodzakelijk is voor het kunnen publiceren van de foto op een toegestaan medium.
11.6 Opdrachtgever mag, behoudens de nodige licenties aan social media kanalen, geen sublicenties aan derden verlenen.
11.7 Voor overige bepalingen met betrekking tot portretrecht en privacy, verwijs ik u naar mijn privacyverklaring.
 
 ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
12.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade wegens opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
12.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn, noch is de fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
12.4 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van fotobestanden die de fotograaf aan de opdrachtgever geleverd heeft.
12.5 De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

ARTIKEL 13. WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
13.1 Fotograaf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.
13.3 Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 14. RECHTS- EN FORUMKEUZE
14.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
14.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.
   

Algemene voorwaarden

@tessabaas.fotografie

Volg me op Instagram

Menu